Clip thanh niên chặn học sinh đánh bằng điếu cày

Thanh niên chặn đánh học sinh giữa đường bằng điếu cày
Lý do đám học sinh này đánh chị của thanh niên này là cô giáo tụi nó phải nghỉ dạy.

Nguồn: Youtube